S แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปา

แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปา

เลือก
โรงกรอง จำนวน   
626
  แห่ง

หมายเหตุ ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา กปภ. pH 6.5-8.5 และความขุ่นไม่เกิน 4.0 NTU